Đấu giá tài sản

THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Để đấu giá tài sản thi hành án theo Quyết định Tuyên bố phá sản doanh nghiệp)
THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Chi  cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, Hà Nội có Quyết định số 78/QĐ-CCTHADS về việc Quyết định thi hành án chủ động và Công văn số 59/CV-CCTHADS đề nghị Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Phương Thảo (Gọi tắt là Công ty Phương Thảo) thanh lý và bán đấu giá 42 tài sản của Công ty Cổ phần Thái Thịnh đã thống kê kèm theo quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS của Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất.
Ngày 12 tháng 07 năm 2019 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất thông báo ý kiến của Tổng cục Thi hán án dân sự giao cho Công ty Hợp danh Quản lý và thanh lý tài sản Phương Thảo tiếp tục thực hiện việc xử lý thanh lý 42 tài sản của Công ty Cổ phần Thái Thịnh theo Quyết định phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS.
Ngày 27 tháng 09 năm 2019, Công ty Phương Thảo đã hoàn tất thủ tục thẩm định giá trị 42 tài sản cần xử lý thanh lý của Công ty Cổ phần Thái Thịnh bằng chứng thư thẩm định giá số 599/CT-DCDS.

Nay Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Phương Thảo thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá 42 tài sản bảo đảm thi hành án theo Quyết định thi hành án. Tiêu chí lựa chọn như sau:
1. Đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên: Công ty Hợp danh quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo
- Địa chỉ: Số 21 ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
2. Thông tin tài sản đấu giá:
- Tài sản đấu giá là: 42 tài sản về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án ASEAN Resort Spa tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, là tài sản của Công ty Cổ phần Thái Thịnh (Công ty đã có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án) đã được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank - theo danh mục tài sản ban hành kèm theo Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-BSQĐTBPS ngày 03/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, Quyết định thi hành án thi hành án chủ động số 78/QĐ-CCTHADS ngày 20/10/2017 (Có bảng thống kê chi tiết 42 tài sản kèm theo).
3. Giá khởi điểm: 96.427.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu Việt Nam Đồng)
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Mọi tổ chức đăng ký đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Phá sản 2016, cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá 42 tài sản đã thống kê.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phù hợp theo yêu cầu của Công ty Phương Thảo
- Có năng lực, kinh nghiệm: Uy tín về đấu giá tài sản (Có hồ sơ năng lực chứng minh)
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài Chính
- Hiện tại có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
 - Các tiêu chí khác: Có quy chế đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá là tài sản bảo đảm của Công ty Thái Thịnh (đã có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án) đã thế chấp cho Ngân hàng Agribank.
5.  Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày công ty Phương Thảo có niêm yết thông báo tại trụ sở văn phòng công ty và thông báo trên website của Công ty Phương Thảo (Ngày 30 tháng 09 năm 2019)
- Người đến nộp hồ sơ phải mang Giấy giới thiệu của tổ chức đấu giá, Chứng minh nhân dân (Có bản chính đối chiếu)
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Số 21 ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0913.291.060                         Website: http://phuongthaopartnerships.com/
Lưu ý: không hoàn trả hồ sơ đối với hồ sơ không được Công ty Phương Thảo lựa chọn
Công ty Quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Chi cục THADS huyện Thạch Thất (B/c);
- Website: http://phuongthaopartnerships.com/;
- Lưu VP Công ty.

 
CÔNG TY HỢP DANH
QUẢN LÝ THANH LÝ TÀI SẢN PHƯƠNG THẢO
 
Danh mục tài sản thanh lý, bán đấu giá
theo Quyết định Tuyên bố Phá sản số 01/QĐ-TBPS của TAND huyện Thạch Thất
 
STT Tên tài sản Đặc điểm Địa điểm có tài sản
1 Quyền sử dụng đất thuê
(trả tiền 01 lần)
Diện tích 8.923m2, thời hạn sử dụng đến hết ngày 16/10/2031. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T02334/QSDĐ cấp ngày 06/11/2002. Xã Cổ Đông,
thị xã Sơn Tây,
Hà Nội
2 BT 101-103 Chuối xanh Diện tích 118,09 m2 Khu nghỉ dưỡng Asean Resort&Spa
tại xã Cổ Đông,
thị xã Sơn Tây,
Hà Nội
3 BT 105-107 Đu đủ Diện tích 118,09 m2
4 BT 109-111 Đào Tiên Diện tích 118,09 m2
5 BT 113-115 Khế Chua Diện tích 165,55 m2
6 BT 117-119 Hương Bưởi Diện tích 118,09 m2
7 BT 133-135 Hương Lan Diện tích 125,40 m2
8 BT 137-139 Suối Tiên Diện tích 125,40 m2
9 BT 121-123 Hương Chanh Diện tích 125,40 m2
10 BT 125-127 Mít Mật Diện tích 165,55 m2
11 BT 130-132 Thiên Điễu Diện tích 118,09 m2
12 BT 129-131 Chuối Xanh Diện tích 165,55 m2
13 BT 134-136 Hương Cau Diện tích 165,55 m2
14 BT 126-128 Khế Ngọt Diện tích 165,55 m2
15 BT 122-124 Lộc Vừng Diện tích 165,55 m2
16 BT 118-120 Mộc Lan Diện tích 165,55 m2
17 BT 114-116 Cúc Vàng Diện tích 165,55 m2
18 BT 110-112 Hoa Hồng Diện tích 165,55 m2
19 BT 106-108 Thiên Tuế Diện tích 165,55 m2
20 BT 102-104 Ngọc Lan Diện tích 165,55 m2
21 Biệt thự 2 tầng (Cọ Vàng) Diện tích 405,06 m2
22 Nhà cải tạo Diện tích 831,84 m2
23 Nhà hội thảo Diện tích 506,30 m2
24 Nhà Bar tròn Diện tích 248,80 m2
25 Nhà ăn 2 tầng Diện tích 1151,78 m2
26 Nhà Dịch vụ Diện tích 3754,98 m2
27 Nhà Karaoke Diện tích 254,95 m2
28 Nhà Giặt là Diện tích 820,64 m2
29 Nhà Reception Diện tích 611,52 m2
30 Bể bơi 1 Diện tích 270,00 m2
31 Bể bơi 2 Diện tích 509,00 m2
32 Bể bơi 3 Diện tích 735,00 m2
33 Bể sục 1 Diện tích 50,26 m2
34 Bể sục 2 Diện tích 37,69 m2
35 Bể sục 3 Diện tích 39,58 m2
36 Bể sục 4 Diện tích 50,26 m2
37 Bể sục 5 Diện tích 84,81 m2
38 Bể sục 6 Diện tích 48,51 m2
39 Bể sục 7 Diện tích 28,27 m2
40 Bể sục 8 Diện tích 15,38 m2
41 Giá trị đầu tư hạ tầng Diện tích 27.047 m2
Toàn bộ tài sản theo STT từ 1-41 đang thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Sở Giao Dịch
42 Quyền sử dụng đất theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 654868 do UBND tỉnh Hà Tây (nay là Thành phố Hà Nội) cấp ngày 11/07/2008 và tài sản trên đất đang thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.
Diện tích: 15.782m2
Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
nothing Read more: http://thuyk.com/article/tich-hop-thong-tin-thoi-tiet-vao-website-p1-174#ixzz48E59Lx6K