Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Đấu giá tài sản

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 22/2020/TB-QTV.PT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn Đơn vị đấu giá tài sản
  • Căn cứ Luật Phá sản 2014;
  • Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016;
  • Căn cứ Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về hướng dẫn thi hành Luật Phá sản;
  • Căn cứ Văn bản số 20/2020/TM-QTV.PT của Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
  • Căn cứ Văn bản phúc đáp số 405 ngày 18/6/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Sơn Tây, Hà Nội về việc chấp nhận chọn Đơn vị đấu giá tài sản.
Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo trân trọng thông báo Kết quả lựa chọn Đơn vị tham gia đấu giá đối với 42 tài sản phải thi hành án theo Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS ngày 03/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội là:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA
Có địa chỉ trụ sở tại: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;
Mã số thuế: 0108803644;
Người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Vũ Hải - Chức vụ: Giám đốc.
Trân trọng!
 
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ THANH LÝ TÀI SẢN PHƯƠNG THẢO
 
 Nơi nhận:
- Cổng TTĐT QG về ĐGTS;
- Website Công ty;
- Agribank AMC LTD;
- NAP;
- Lưu hồ sơ Công ty.

Cổng TTĐT QG về ĐGTS: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia/tai-san-cua-doanh-nghiep-hop-tac-xa-bi-tuyen-bo-pha-san-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-pha-san--805.html
nothing