Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Đấu giá tài sản

THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Để đấu giá tài sản thi hành án theo Quyết định Tuyên bố phá sản doanh nghiệp
THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 08/2021/TM-QTV.PT
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021
 • Căn cứ Luật Phá sản 2014;
 • Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016;
 • Căn cứ Quyết định Tuyên bố phá sản số 06/2020/QĐ-TBPS ngày 16/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;
 • Căn cứ Công văn chỉ định Quản tài viên số 502/TA-TKT ngày 31/12/2019 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội;
 • Căn cứ Quyết định Thi hành án chủ động số 210/QĐ-CCTHADS ngày 01/12/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiền Hải;
 • Căn cứ Công văn số 150/CV-CCTHADS ngày 04/12/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiền Hải về việc Đề nghị thanh lý tài sản còn lại trong vụ việc phá sản của Công ty TNHH May mặc Vina-Kangaroo;
 • Căn cứ Chứng thư thẩm định giá tài sản số 06/CTDVT-2021 ngày 20/01/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá DVT Việt Nam.
Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo đã thực hiện các thủ tục thẩm định giá, định giá tài sản còn lại phải thanh lý của Công ty TNHH May mặc Vina-Kangaroo (sau đây gọi là Công ty Kangaroo) bằng Chứng thư Thẩm định giá số 06/CTDVT-2021 ngày 20/01/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá DVT Việt Nam.
Để thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo (sau đây gọi là Công ty Phương Thảo) Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản còn lại phải thi hành án của Công ty Kangaroo theo Quyết định thi hành án chủ động số 210/QĐ-CCTHADS của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Cụ thể:

I. ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ THANH LÝ TÀI SẢN PHƯƠNG THẢO
           Địa chỉ: Số 21 ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

II. THÔNG TIN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:
Tài sản đấu giá là: Các tài sản, thiết bị, máy móc, vật dụng, phụ kiện chuyên ngành may mặc (Có danh sách tài sản kèm theo - đề nghị liên hệ trực tiếp với Quản tài viên) - là tài sản phải thi hành án theo Quyết định Tuyên bố Phá sản 06/2020/QĐ-TBPS ngày 16/09/2020 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Quyết định Thi hành án chủ động số 210/QĐ-CCTHADS ngày 01/12/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình.

III. GIÁ KHỞI ĐIỂM:                       925.245.000 VNĐ
(Bằng chữ: Chín trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:
Tổ chức Đấu giá đăng ký đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 - Luật Đấu giá tài sản 2016, bao gồm:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá tài sản đã thống kê trong danh sách đính kèm;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp yêu cầu của Công ty Phương Thảo;
 • Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về đấu giá tài sản (Có hồ sơ năng lực);
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài Chính);
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
 • Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định (Yêu cầu có Quy chế đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá);
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NỘP HỒ SƠ:
 • Thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Công ty Phương Thảo niêm yết tại Cổng thông tin điện tử Quốc Gia về Đấu giá tài sản, trụ sở và website của Công ty Phương Thảo (ngày 03 tháng 02 năm 2021);
 • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo: Giấy giới thiệu của Tổ chức đấu giá và Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân (Có bản chính đối chiếu);
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo, địa chỉ: Số 21 ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
 • Liên hệ: 0913291060 / 0902161961;
 • Website: http://phuongthaopartnerships.com
Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn.

Công ty Hợp danh Quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./.
Trân trọng!
 
 Nơi nhận:
- Cổng TTDDTQG về ĐGTS;
- Website Công ty Phương Thảo;
- Lưu VP Công ty.

nothing